WDR55 is a nucleolar modulator of ribosomal RNA synthesis, cell cycle progression, and teleost organ development

Norimasa Iwanami, Tomokazu Higuchi, Yumi Sasano, Toshinobu Fujiwara, Vu Q Hoa, Minoru Okada, Sadiqur R Talukder, Sanae Kunimatsu, Jie Li, Fumi Saito, Chitralekha Bhattacharya, Angabin Matin, Takashi Sasaki, Nobuyoshi Shimizu, Hiroshi Mitani, Heinz Himmelbauer, Akihiro Momoi, Hisato Kondoh, Makoto Furutani-Seiki, Yousuke Takahama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (SciVal)

Search results