Visualizing Orbital Content of Electronic Bands in Anisotropic 2D Semiconducting ReSe2

Byoung Ki Choi, Søren Ulstrup, Surani M. Gunasekera, Jiho Kim, Soo Yeon Lim, Luca Moreschini, Ji Seop Oh, Seung-hyun Chun, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Hyeonsik Cheong, In-whan Lyo, Marcin Mucha-Kruczynski, Young Jun Chang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Search results