Ultra-high discharged energy density capacitor using high aspect ratio Na0.5Bi0.5TiO3 nanofibers

Hang Luo, James Roscow, Xuefan Zhou, Sheng Chen, Xianghui Han, Kechao Zhou, Dou Zhang, Chris R. Bowen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

99 Citations (Scopus)

Search results