The influence of large cations on the electrochemical properties of tunnel-structured metal oxides

Yifei Yuan, Chun Zhan, Kun He, Hungru Chen, Wentao Yao, Soroosh Sharifi-Asl, Boao Song, Zhenzhen Yang, Anmin Nie, Xiangyi Luo, Hao Wang, Stephen M. Wood, Khalil Amine, M. Saiful Islam, Jun Lu, Reza Shahbazian-Yassar

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

118 Citations (SciVal)

Search results