Surface-enhanced Raman Spectroscopy Facilitates the Detection of Microplastics < 1 μm in the Environment

Guanjun Xu, Hanyun Cheng, Robin Jones, Yiqing Feng, Kedong Gong, Kejian Li, Xiaozhong Fang, Muhammad Ali Tahir, Ventsislav Valev, Liwu Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

86 Citations (SciVal)
47 Downloads (Pure)

Search results