Sox5 Functions as a Fate Switch in Medaka Pigment Cell Development

Yusuke Nagao, Takao Suzuki, Atsushi Shimizu, Tetsuaki Kimura, Ryoko Seki, Tomoko Adachi, Chikako Inoue, Yoshihiro Omae, Yasuhiro Kamei, Ikuyo Hara, Yoshihito Taniguchi, Kiyoshi Naruse, Yuko Wakamatsu, Robert N. Kelsh, Masahiko Hibi, Hisashi Hashimoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

51 Citations (SciVal)
54 Downloads (Pure)

Search results