Real-time tracking and in vivo visualization of β-galactosidase activity in colorectal tumor with a ratiometric near-infrared fluorescent probe

Kaizhi Gu, Yisheng Xu, Hui Li, Zhiqian Guo, Shaojia Zhu, Shiqin Zhu, Ping Shi, Tony D. James, He Tian, Wei-Hong Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

359 Citations (SciVal)
602 Downloads (Pure)

Search results