Parent-progeny sequencing indicates higher mutation rates in heterozygotes

Sihai Yang, Long Wang, Ju Huang, Xiaohui Zhang, Yang Yuan, Jian Qun Chen, Laurence D. Hurst, Dacheng Tian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

123 Citations (SciVal)
429 Downloads (Pure)

Search results