Molecular Design Strategy to Construct the Near-Infrared Fluorescent Probe for Selectively Sensing Human Cytochrome P450 2J2

Jing Ning, Tao Liu, Peipei Dong, Wei Wang, Guangbo Ge, Bo Wang, Zhenlong Yu, Lei Shi, Xiangge Tian, Xiaokui Huo, Lei Feng, Chao Wang, Chengpeng Sun, Jing-Nan Cui, Tony D James, Xiaochi Ma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

137 Citations (SciVal)
135 Downloads (Pure)

Search results