High-precision human body acquisition via multi-view binocular stereopsis

Qing Ran, Kaimo Zhou, Yongliang Yang, Junpeng Kang, Linan Zhu, Yizhi Tang, Jieqing Feng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Search results