Facile Aqueous Route to Nitrogen-Doped Mesoporous Carbons

Jianan Zhang, Yang Song, Maciej Kopeć, Jaejun Lee, Zongyu Wang, Siyuan Liu, Jiajun Yan, Rui Yuan, Tomasz Kowalewski, Michael R. Bockstaller, Krzysztof Matyjaszewski

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

87 Citations (SciVal)

Search results