Experimental demonstration and application planning of high temperature superconducting energy storage system for renewable power grids

Jiahui Zhu, Weijia Yuan, Ming Qiu, Bin Wei, Hongjie Zhang, Panpan Chen, Yanfang Yang, Min Zhang, Xiaohua Huang, Zhenming Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

38 Citations (SciVal)
194 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results