Efficient Biosynthesis of Fungal Polyketides Containing the Dioxabicyclo-octane Ring System

Xu Ming Mao, Zha Jun Zhan, Matthew N. Grayson, Man Cheng Tang, Wei Xu, Yong Quan Li, Wen Bing Yin, Hsiao Ching Lin, Yit Heng Chooi, K. N. Houk, Yi Tang

Research output: Contribution to journalArticle

36 Citations (Scopus)

Equipment