Development of a ka-band circular waveguide TM01-rectangular waveguide TE10 mode converter

Qingyun Chen, Xuesong Yuan, Tongbin Yang, Jie Xie, Xiaotao Xu, Bin Wang, Hailong Li, Yong Yin, Matthew Cole, Lin Meng, Yang Yan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (SciVal)
410 Downloads (Pure)

Search results