Development and characterisation of acoustofluidic devices using detachable electrodes made from PCB

Roman Mikhaylov, Fangda Wu, Hanlin Wang, Aled Clayton, Chao Sun, Zhihua Xie, Dongfang Liang, Yinhua Dong, Fan Yuan, Despina Moschou, Zhenlin Wu, Ming Hong Shen, Jian Yang, Yongqing Fu, Zhiyong Yang, Christian Burton, Rachel J. Errington, Marie Wiltshire, Xin Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (SciVal)
63 Downloads (Pure)

Search results