A Flexible Sensor and MIMUs Based Multi-sensor Wearable System for Human Motion Analysis

Yu Gu, Yi Han, Xiangzhi Liu, Ning Zhang, Xiufeng Zhang, Min Pan, Shuoyu Wang, Tao Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalIEEE Sensors Journal
Publication statusPublished - 9 Jan 2023

Cite this